سری آلومینیوم صنعتی

  • Industrial aluminium profile

    پروفیل آلومینیوم صنعتی

    پروفیل آلومینیوم صنعتی ، همچنین به عنوان شناخته می شود: مواد اکستروژن آلومینیوم صنعتی ، پروفیل آلیاژ آلومینیوم صنعتی. پروفیل آلومینیوم صنعتی یک ماده آلیاژی با آلومینیوم به عنوان جز. اصلی است. میله های آلومینیوم را می توان با اشکال مقطع مختلف از طریق ذوب گرم و اکستروژن بدست آورد. با این حال ، نسبت آلیاژ اضافه شده متفاوت است ، بنابراین ویژگی های مکانیکی و زمینه های استفاده از پروفیل های آلومینیوم صنعتی نیز متفاوت است. به طور کلی ، پروفیل های آلومینیوم صنعتی به کلیه پروفیل های آلومینیوم اشاره دارد ، به غیر از موارد مربوط به درب و پنجره های ساختمان ، دیوارهای پرده ، دکوراسیون داخلی و خارجی و سازه های ساختمان.