فرم آلومینیوم

  • Aluminium Form Work Plate

    صفحه کار فرم آلومینیوم

    به عنوان یک قالب جدید ساختمان در سال های اخیر ، قالب آلومینیوم ساختمان در کشورهای توسعه یافته و بیشتر در جهان دیده می شود ، از لحاظ مواد ، اثر ساخت ، بودجه هزینه ، عمر مفید ، حفاظت از محیط زیست و غیره از الگوی سنتی برتر است. در عین حال ، می تواند هزینه پروژه را کاهش دهد ، کیفیت مهندسی را بهبود بخشد ، دوره ساخت را تسریع کند و از خطای انسانی در روند ساخت و ساز جلوگیری کند ، پس از حذف هیئت مدیره بدون ضایعات مهندسی باقیمانده ، یک ایمن و محیط کار متمدن برای کارگران ساختمانی.